W ramach XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF-11) 29 oraz 30 czerwca w Katowicach odbyły się warsztaty pt. „Drony 2050. Co poszło nie tak oraz „Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna”.

“Drony 2050. Co poszło nie tak”

Warsztaty pod nazwą „Drony 2050 – co poszło nie tak” odbyły się 29 czerwca na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Celem warsztatów było dokonanie analizy wybranych scenariuszy wykorzystania dronów w perspektywie 5, 10, 15 lat oraz potencjalnych zagrożeń dla realizacji tego typu operacji poprzez poszukiwanie analogii do sukcesów i porażek wynikających z dotychczasowych doświadczeń we wprowadzaniu innowacyjnych technologii w innych obszarach, w oparciu o założenia projektu ASSURED-UAM, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu HORYZONT 2020.

Początek warsztatów rozpoczął się ważnym tematem, który poruszał bariery wprowadzania usług dronowych, poprzez poszukiwanie analogii do sukcesów i porażek wynikających z dotychczasowych doświadczeń we wprowadzaniu innowacyjnych technologii w innych obszarach na zasadzie porównania ich do początków motoryzacji wraz z materiałem filmowym.

Po przerwie uczestnicy warsztatów przystąpili do pracy w grupach w podziale na grupy stacjonarne i on-line. Każda z grup miała za zadanie dokonać analizy czynników wpływających na powodzenie implementacji usług dronowych w miastach.

 Dla przydzielonego rodzaju usług należało określić zestaw istotnych czynników, takich jak: 

 •  szanse i zagrożenia wybranej usługi;
 •  warunki brzegowe dla akceptacji wybranej usługi;
 •  prawdopodobieństwo implementacji.

A dzięki pracy grupowej wysunęły się następujące złote zasady:

 • Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wykonywamych lotów i usług
 • Zapewnienie prywatności i ochrona przed jej naruszeniem.
 • Szczególna kontrola przez personel ludzki. 
 • Odpowiednio przystosowana infrastruktura naziemna.
 • Odpowiednie aktualne i nadążające za rozwojem w/w usług przepisy prawa.
 • Wdrożenie prac w kierunku zastosowania nowych technologii i materiałów.
 • Ścisła integracja z rynkiem lotów cywilnych. 
 • Licencjonowanie firm świadczących w/w usługi
 • Stworzenie specjalnych korytarzy powietrznych.
 • Edukacja w kierunku mentalnego przygotowania społeczeństwa do nowego rodzaju środków transportu i usług.
Warsztaty zrealizowano w formie hybrydowej – 31 osób uczestniczyło stacjonarnie, natomiast 10 osób wzięło udział w warsztatach on-line. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia, wszyscy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z tłumaczenia na język angielski oraz polski. 

Bardzo ważną kwestią poruszoną podczas zajęć było przygotowanie mentalne potencjalnych odbiorców – mieszkańców miast, potrzeba w tym zakresie edukacji zarówno w formie zorganizowanej w placówkach dydaktycznych jak również poprzez organizowanie pikników, propagowanie zawodów i sportów z udziałem dronów. Wskazywanie na korzyści zastosowania BSP w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne versus tradycyjny transport drogowy. Akcentowanie profitu jakie pociąga za sobą zastosowanie dronów w usługach dostaw towarów, czy rozpowszechnianie pozytywnych zastosowań BSP do realizacji misji ratunkowych, dostaw lekarstw itp. Niektóre czynniki, które są przedmiotem obaw związanych z dronami, takie jak: hałas, naruszenie prywatności czy ryzyko kolizji muszą znaleźć odzwierciedlenie w polityce realizowanej na poziomie lokalnym w kontekście świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bezzałogowych. W tym przypadku pożądane jest informowanie opinii społecznej o zastosowaniu najnowszej technologii, systemach bezpieczeństwa, wynikach testów, prowadzonych badaniach dotyczących zwiększania bezpieczeństwa lotów, eliminacji uciążliwości funkcjonowania w przestrzeni publicznej czy zapewnienia prywatności poprzez szczególny nadzór i odpowiednie przepisy prawne.

„Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna”

Warsztaty pod nazwą „Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna” odbyły się 30 czerwca 2022 r. w ramach XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF-11). Celem wydarzenia było określenie potencjału i obaw związanych z usługami świadczonymi przez miejskie bezzałogowe statki powietrzne, w oparciu o założenia projektu HARMONY, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu HORYZONT 2020. 

Warsztaty zostały podzielone na dwie części merytoryczne. Pierwsza z nich miała charakter wprowadzenia w omawiane zagadnienie, druga natomiast była interaktywna i angażowała uczestników do prezentowania ich opinii na omawiane tematy.

Po wprowadzeniu uczestników do tematu warsztatów odbyło się wstępne badanie opinii na temat skojarzeń jakie wywołuje temat dronów w miastach, ich potencjalnego zastosowania oraz obaw z tym związanych. Do zebrania głosów uczestników wykorzystano narzędzie SLIDO, które pozwala na szybkie zebranie opinii za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy. Kolejnym etapem warsztatów było przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat praktycznych aspektów wykorzystania dronów na terenach miejskich z prezentacją filmów na ten temat. Przedstawiono przykłady konkretnych projektów realizowanych przez polskie firmy, m.in. w zakresie transportu medycznego, ratownictwa czy transportu osobowego.

Po przerwie uczestnicy warsztatów przystąpili do pracy w zespołach, w podziale na grupy stacjonarne i on-line. Każda z grup miała za zadanie dokonać analizy czynników wpływających na powodzenie implementacji usług dronowych w miastach. Dla przydzielonego rodzaju usług należało określić zestaw istotnych czynników, takich jak: − szanse i zagrożenia wybranej usługi; 

 •  warunki brzegowe dla akceptacji wybranej usługi;
 •  prawdopodobieństwo implementacji, sposoby pozyskania akceptacji społecznej.

Przebieg warsztatu pokazał, że wymiana informacji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, których dotyczy koncepcja wykorzystania dronów w usługach na terenach miejskich jest niezbędna, dla przygotowania opinii publicznej do ich wdrożenia. 

Czynniki, które są przedmiotem obaw związanych z dronami, takie jak hałas, naruszenie  prywatności czy ryzyko kolizji muszą znaleźć odzwierciedlenie w polityce realizowanej na  poziomie lokalnym, w kontekście świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii bezzałogowych.

Jeszcze raz dziękujemy za udział w warsztatach!