Powołanie grupy roboczej w sprawie wejścia przepisów UE

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów szkolących do wzięcia udziału w pracach grupy roboczej, powołanej na potrzeby reprezentowania interesów branży szkoleniowej oraz operatorów dronów przed wejściem w życie przepisów unijnych, co ma nastąpić 1 lipca 2020. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem office@wdpo.org do dnia 29 luty 2020. W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko oraz nazwę podmiotu szkoleniowego, który dana osoba reprezentuje wraz z numerem wpisu do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Grupa pracować będzie nad następującymi tematami:

1. Propozycje standardowych scenariuszy krajowych,

2. Doprecyzowanie zasad szkolenia personelu,

3. Doprecyzowanie procesu egzaminowania oraz wydawanych zaświadczeń i licencji,

4. Doprecyzowanie zasad wykonywania lotów w kategoriach Open w szczególności w kategorii A2.

Wnioski będące wynikiem prac zespołu zostaną przedstawione odpowiednim komórkom sprawującym nadzór nad lotnictwem w Polsce i Europie.

Zapraszamy do współpracy.